Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vypracován v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a se zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a vztahuje se na veškeré spotřební zboží, jak nové, tak použité, zakoupené v prodejně Mistři Zastavárny, Komunardů 1047/17, Praha 7.

 

 1. Prodávající společnost : Mistři Zastavárny s.r.o., IČO: 071 40 967, se sídlem Praha 7, Komunardů 1047/17, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 295308.

 

Uplatnění práv z vad

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží, v době do 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

 1. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, a práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

 

 1. Právo z vady se nevztahuje na vady způsobené nevhodným užíváním zboží kupujícím, zejména a) užitím zboží v rozporu s návodem ke zboží, b)  mechanickým poškozením zboží, např. pád zboží, vystavení tlaku apod., c)  neoprávněným nebo neodborným zásahem do zboží, chybnou a neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, d) použitím a/ nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem pro zboží určeno, e) použitím nevhodných a nedoporučených baterií a jiných zdrojů energie, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), f) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

 1.  Kupující dále nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Výše uvedené neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, mezi kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány.

 

 1. Porušením ochranné pečeti, sériového čísla nebo informativní nálepky se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

 

 1. Reklamaci (uplatnění práv z vad) rozhodne prodávající hned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemně písemné zamítnutí reklamace.

 

 1. Reklamace se vyřizují vždy v prodejně kde bylo zboží, které je předmětem reklamace, zákazníkem zakoupeno.

 

Vyřízení reklamace

 1. Kupující je vždy oprávněn odstoupit od smlouvy v případě uplatnění práva z vadného plnění ve lhůtě 7 kalendářních dnů od převzetí zboží, tj. pokud se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží vyskytnou jakékoliv vady zboží, které snižují možnost využití a upotřebení věci, nebo ji jinak znehodnocují. V takovém případě bude kupujícímu vrácena kupní cena v plné výši oproti vrácení zboží prodávajícímu.

 

 1.  Kupující dále může požadovat vyřízení reklamace v závislosti na tom, zda vadné plnění představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy a zda je vada odstranitelná či neodstranitelná způsobem v souladu se zákonem, tj.

 

 1. a) dodáním nového zboží bez vad (výměna zboží), pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. V případě koupě použitého zboží má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu,
 2. b) výměnou součásti zboží, pokud se vada týká pouze součásti zboží a je-li to možné. V případě koupě použitého zboží má kupující místo práva na výměnu součásti zboží právo na přiměřenou slevu,
 3. c) bezplatným odstraněním vady opravou věci,
 4. d) poskytnutím přiměřené slevy,
 5. e) odstoupením od smlouvy, pokud výše uvedené není možné.

 

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nelze měnit bez souhlasu prodávajícího.

 

 1. Po vyřízení oprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práva z vad prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

 

 1. Další práva kupujícího, která se vážou ke koupi zboží, nejsou dotčena.

Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti 1.08.2018.