VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Při výkladu obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

 • Kupující – osoba, která je spotřebitelem a uzavírá kupní smlouvu s Prodávající Společností
 • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Prodávající – společnost Mistři Zastavárny s.r.o, se sídlem Komunardů 1057/17, 170 00, Praha 7, IČO: 071 40 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 295308, která je Podnikatelem.
 • Podnikatel – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávající Společností nebo s ní jinak jedná.
 • VOP – Tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • Zákona o OS – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající Společnost jako prodávající a na straně druhé je Kupující.
 • Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.
 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v Článku 3 těchto VOP, Reklamační řád, přičemž s těmito výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů a výrobků, jež jsou v obchodní nabídce Prodávající Společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající sděluje Kupujícímu, že

 • požaduje úhradu kupní ceny při převzetí plnění Kupujícím od Prodávající Společnosti. V případě, že se jedná o produkt/věc vyšší hodnoty, tj. částky na 5.000,- Kč, je Prodávající Společnost oprávněna požádat Kupujícího o složení přiměřené zálohy,
  o požadavku na složení zálohy bude vždy Kupující požádán ještě před potvrzením objednávky;
 • kupní ceny produktů/věcí jsou na webových stránkách provozovaném Prodávající Společností uváděny zpravidla s DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání produktů/věcí se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž o výši takovýchto nákladů je vždy Kupující poučen prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Prodávající Společností a Kupujícím;
 • v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná běžet ode dne převzetí zboží, přičemž takovéto odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen vyhotovit písemně a zaslat na adresu společnosti: Komunardů 1057/17, Praha 7,170 00
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • v případě, že Spotřebitel chce uplatnit stížnost, může tuto uplatnit a se obrátit na orgán dohledu /státního dozoru.

SMLOUVA

 • Uzavření Smlouvy
  • Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávající Společností tím, že učiní objednávku, a to prostřednictvím e-mailu info@mizas.cz . Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které ve své objednávce uvedl. Kupujícímu ze strany Společnosti jsou před uzavřením kupní smlouvy zaslány veškeré údaje potřebné pro koupi produktu/věci, jakož i VOP a Reklamační řád. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany Kupujícího (Pro vyloučení všech pochybností se za Potvrzení objednávky ze strany Kupujícího považuje den, kdy potvrdil způsob, jakým požaduje výrobek/věc doručit do místa vyzvednutí), nejpozději však v okamžiku, kdy Prodávající Společnost zašle Kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na e-mail, ze kterého byla Kupujícím učiněna objednávka. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající Společnost odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající Společnost neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na e-mail, že kterého Kupující učinil objednávku.
  • Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
  • Uzavřená smlouva je Prodávající Společností archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 • Dodání předmětu koupě
  • Kupní smlouvou se Prodávající Společnost zavazuje, že Kupujícímu odevzdá produkt/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k produktu/věci, a Kupující se zavazuje, že produkt/věc převezme a zaplatí Prodávající Společnosti kupní cenu.
  • Prodávající Společnost si vyhrazuje vlastnické právo k produktu/věci,
   a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
  • Prodávající Společnost Kupujícímu odevzdá produkt/věc, jakož i doklady, které se  k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu s kupní smlouvou.
  • Má-li Prodávající Společnost věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (Podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající Společnost odevzdá Kupujícímu – Spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
  • Prodávající Společnost odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Předmět koupě je podrobně popsán na webu provozovaném Prodávající Společností, a to včetně autentických fotografií.
 • Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající Společnost produkt/věc dle obchodních zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.
 • Přechod nebezpečí škody
  • Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na produktu/věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  • Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím produktu/věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující produkt/věc, ač mu s ní Prodávající Společnost umožnil/a nakládat.
  • Škoda na produktu/věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na produktu/věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající Společnost škodu způsobila porušením své povinnosti.
  • Prodlením strany s převzetím produktu/věci vzniká druhé straně právo produkt/věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání produktu/ věci podmíněno.
 • Odpovědnost Prodávající Společnosti
  • Prodávající Společnost odpovídá Kupujícímu, že produkt/věc při převzetí nemá vady. Pokud se jedná o produkt/věc použitou nebo věc prodávanou za nižší cenu v důsledku vady, neodpovídá Prodávající Společnost za vady, které věc měla v době uzavření kupní smlouvy. Zejména Prodávající Společnost odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující produkt/věc převzal
   1. má produkt/věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2. se produkt/věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající Společnost uvádí nebo ke kterému se produkt/věc tohoto druhu obvykle používá;
   3. je produkt/věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
   4. produkt/věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt/věc byl/a vadný/á již při převzetí.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době jednoho roku od převzetí. Tuto zkrácenou záruční dobu Kupující plně akceptuje zaplacením kupní ceny, to se však netýká
  1. produktu/věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení produktu/věci způsobené jeho/jím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt/věc měl/a při převzetí Kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím produktu/věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 • Má-li věc vadu, z níž je Prodávající společnost zavázána, a jedná-li se o produkt/ věc prodávaný/ou za nižší cenu nebo o produkt/věc použitý/ou, má Kupující místo práva na výměnu produktu/věci právo na přiměřenou slevu, není-li stanoveno jinak.
 • Reklamační podmínky, jakož i odpovědnost za vady je upravena v Reklamačním řádu, který je Přílohou č. 1 VOP a tvoří nedílnou součást VOP.
 • Záruka za jakos
  • Zárukou za jakost se Prodávající Společnost zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
  • Záruční doba běží od odevzdání produktu/věci Kupujícímu; byl/a-li produkt/věc podle smlouvy odeslán/a, běží od dojití a převzetí produktu/věci Kupujícím.
  • Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 • Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem je upraveno v bodě 3. 5. VOP. Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet dnem převzetí produktu/věci.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávající Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávající Společnosti obdržel, a to na své náklady.
 • Produkt/věc Spotřebitel vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 • Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, doporučuje Prodávající Společnost, aby Kupující současně zaslal sdělení, zda kupní cenu požaduje vrátit na bankovní účet, nebo zdali kupní cena bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě poukázky na další nákup u Prodávající Společnosti.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem.
 • Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající Společnost však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží předá.

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

 • Odstoupení od Smlouvy se v ostatních případech řídí Občanským zákoníkem.

OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ/VĚCÍ A JEJICH CENA

 • Všechny ceny uváděné u produktů/věcí nabízené Prodávající Společnosti jsou smluvní. V případě produktů/věcí nabízených prostřednictvím webu Prodávající Společnosti jsou ceny vždy aktuální a platné, vyjádřené v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů/věcí jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Spotřebitel/Kupující pro nabytí vlastnického práva k produktu/věci zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny Prodávající Společností před uzavřením kupní smlouvy, a to v závislosti na druhu přepravy a aktuálních cenách dopravce.
 • Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávající Společností a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná produkt/věc za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby Prodávající Společnosti, resp. jím pověřeného pracovníka. Prodávající Společnost v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
 • Prodávající Společnost si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
 • Objednávky produktů/věci, které si Kupující vybral na webu Prodávající Společnosti lze učinit:
  • telefonicky na čísle 222 944 555
  • na e-shopu Prodávající Společnosti
  • e-mailem, a to na adrese info@mizas.cz
  • osobně v provozovnách Prodávající Společnosti na adrese Komunardů 1047/17, 170 00, Praha 7

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Prodávající Společnost akceptuje následující platební podmínky:
  • platba v hotovosti,
  • platba na dobírku při doručení zboží, přičemž hotovost přebírá od Kupujícího přepravce
 • Produkt/věc, která je předmětem koupě, zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávající Společnosti, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím produktu/věci Kupujícím, není-li ve VOP stanoveno jinde jinak.

DODACÍ PODMÍNKY

 • Způsoby dodání
  • Prodávající Společnost zprostředkovává následující způsoby dodání produktu/věci:
   1. osobní odběr;
   2. zasílání prostřednictvím přepravce
  • Cena za způsoby dodání je vždy sdělena Kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy.
 • Ostatní
  • Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost zásilky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást VOP a příslušnými právními předpisy ČR. Doklad o zakoupení produktu/věci je zároveň Záručním listem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Případné spory mezi Prodávající Společností a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v daném případě zejména Česká obchodní inspekce. Více informací o daném je uvedeno v § 14 a násl. Zákona o OS.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. České znění má při výkladu smlouvy, VOP, Reklamačního řádu, přednost před cizojazyčným překladem.
 • Platnost těchto VOP je ke dni 1.8.2018.